benmo | 发布于 2017-08-03 10:46:25 | 阅读量 4116 | ? LDAP ?
发布于 2017-08-03 10:46:25 | ? LDAP ?
OpenLDAP 初识 OpenLDAP 概述 OpenLDAP 简介 OpenLDAP 是一款轻量级目录访问协议(Lightweight Directory Access Protocol,LDAP),属于开源集中账号管理架构的实现,且支持众多系统版本,被广大互联网公司所采用。 LDAP 具有两个国家标准,分别是  X.500  和&nbs
继续阅读