BZOJ 3196 二逼平衡树
splay 线段树 树套树   发布于 2017-04-06   208人围观  0条评论
splay 线段树 树套树   发表于 2017-04-06   208人围观  0条评论

引言

好久没写题解了,正好不怎么想写代码,还是来发波题解吧。

Description

您需要写一种数据结构(可参考题目标题),来维护一个有序数列,其中需要提供以下操作:
1.查询k在区间内的排名
2.查询区间内排名为k的值
3.修改某一位值上的数值
4.查询k在区间内的前驱(前驱定义为小于x,且最大的数)
5.查询k在区间内的后继(后继定义为大于x,且最小的数)

Input

第一行两个数 n,m 表示长度为n的有序序列和m个操作 第二行有n个数,表示有序序列
下面有m行,opt表示操作标号
若opt=1 则为操作1,之后有三个数l,r,k 表示查询k在区间[l,r]的排名
若opt=2 则为操作2,之后有三个数l,r,k 表示查询区间[l,r]内排名为k的数
若opt=3 则为操作3,之后有两个数pos,k 表示将pos位置的数修改为k
若opt=4 则为操作4,之后有三个数l,r,k 表示查询区间[l,r]内k的前驱
若opt=5 则为操作5,之后有三个数l,r,k 表示查询区间[l,r]内k的后继

Output

对于操作1,2,4,5各输出一行,表示查询结果

Sample Input

9 6
4 2 2 1 9 4 0 1 1
2 1 4 3
3 4 10
2 1 4 3
1 2 5 9
4 3 9 5
5 2 8 5

Sample Output

2
4
3
4
9

HINT

1.n和m的数据范围:n,m<=50000
2.序列中每个数的数据范围:[0,1e8]
3.虽然原题没有,但事实上5操作的k可能为负数

题解

这是一道线段树套平衡树(就是每个线段树节点里面都存着一颗平衡树)的裸题。。。
用线段树维护下标区间,然后把平衡树节点套到线段树节点里面,注意此处的平衡树节点维护的是权值的大小。 修改操作可以转化成为找到当前这个数对应的区间,在splay里面删掉这个数,然后插入修改成的那个数就OK。
然后就是注意排名的话是比当前小的数的个数+1。
要求区间内排名为k的数的时候,我们就得注意了。因为我们是线段树套平衡树,所以说查询区间的时候,查询区间会分布在很多个线段树节点上。所以这样的话,这个操作就只能是二分答案,然后去看答案的排名是不是在这个查询区间中排k。(注意因为有重复的数,所以要求最大排名和最小排名,看k是不是在这个范围内)。
最后要注意的就是……为了保证空间,一律用内存池写。(可能我的代码里面的指针对某些读者不太友善。。。)

代码

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
using namespace std;
int get_num(){
  int num = 0;
  char c;
  bool flag = false;
  while((c = getchar()) == ' ' || c == '\r' || c == '\n');
  if(c == '-')
    flag = true;
  else num = c - '0';
  while(isdigit(c = getchar()))
    num = num * 10 + c - '0';
  return (flag ? -1 : 1) * num;
}
const int maxn = 5e4+5;
const int lg = 30;
const int INF = 2147483647;
int a[maxn],n,m,x,y,z;
struct splay_node{
  splay_node *pre,*ch[2];
  int siz,cnt,v;
  void update();
  int get_wh();
  void set_ch(int wh,splay_node *child);
}pool[maxn*lg],*null;
int top = 0;
int splay_node::get_wh(){
  return pre->ch[0] == this ? 0 : 1;
}
void splay_node::update(){
  siz = ch[0]->siz + ch[1]->siz + cnt;
}
void splay_node::set_ch(int wh,splay_node *child){
  ch[wh] = child;
  if(child != null)child->pre = this;
  update();
}
splay_node *get_new(int value){
  splay_node *newone = pool + ++top;
  newone->siz = newone->cnt = 1;
  newone->pre = newone->ch[0] = newone->ch[1] = null;
  newone->v = value;
  return newone;
}
struct segment{
  segment *lc,*rc;
  int l,r;
  splay_node *root;
  void rotate(splay_node *&now){
    splay_node *fa = now->pre,*grand = now->pre->pre;
    int wh = now->get_wh();
    fa->set_ch(wh,now->ch[wh^1]);
    now->set_ch(wh^1,fa);
    now->pre = grand;
    if(grand != null)
      grand->ch[grand->ch[0] == fa ? 0 : 1] = now; 
  }
  void splay(splay_node *now,splay_node *tar){
    for(;now->pre != tar;rotate(now))
      if(now->pre->pre != tar)now->get_wh() == now->pre->get_wh() ? rotate(now->pre) : rotate(now);
    if(tar == null)root = now; 
  }
  void insert(int pos){
    splay_node *now = root;
    splay_node *last = now;
    while(now != null){
      last = now;
      if(now->v == a[pos]){
        now->cnt++;
        now->siz++;
        splay(now,null);
        return;
      }
      else if(now->v < a[pos])now = now->ch[1];
      else now = now->ch[0];
    }
    if(last == null)root = get_new(a[pos]);
    else{
      splay_node *newone = get_new(a[pos]);
      last->set_ch(last->v < newone->v ? 1 : 0,newone);
      splay(newone,null);
    }
    return;
  }
  splay_node *find(splay_node *now,int value){
    if(now->v == value)return now;
    else if(now->v < value)return find(now->ch[1],value);
    else return find(now->ch[0],value);
  }
  void del(int value){
    splay_node *now = find(root,value);
    splay(now,null);
    if(now->cnt > 1){
      now->siz -= 1;
      now->cnt -= 1;
      return;
    }
    if(now->ch[0] == null && now->ch[1] == null)root = null;
    else if(now->ch[0] == null && now->ch[1] != null){
      now->ch[1]->pre = null;
      root = now->ch[1];
      return;
    }
    else if(now->ch[1] == null && now->ch[0] != null){
      now->ch[0]->pre = null;
      root = now->ch[0];
      return;
    }
    else{
      splay_node *tar = now->ch[0];
      while(tar->ch[1] != null)tar = tar->ch[1];
      splay(tar,now);
      tar->set_ch(1,now->ch[1]);
      tar->pre = null;
      root = tar;
      return;
    }
  }
  void get_splay(){
    root = null;
    insert(0);
    for(int i = l;i <= r;++i)insert(i);
    return;
  }
  int get_pre(int value){
    splay_node *now = root;
    int ret = -INF;
    while(now != null){
      if(now->v >= value)now = now->ch[0];
      else{
        ret = now->v;
        now = now->ch[1];
      }
    }
    return ret;
  }
  int get_next(int value){
    splay_node *now = root;
    int ret = INF;
    while(now != null){
      if(now->v <= value)now = now->ch[1];
      else{
        ret = now->v;
        now = now->ch[0]; 
      }
    }
    return ret;
  }
  void get_rank(int value,int &lr,int &rr){
    splay_node *now = root;
    while(now != null){
      if(now->v == value){
        lr += now->ch[0]->siz;
        rr += now->cnt + now->ch[0]->siz;
        break;
      }
      else if(now->v > value)now = now->ch[0];
      else{
        lr += now->ch[0]->siz + now->cnt;
        rr += now->ch[0]->siz + now->cnt;
        now = now->ch[1];
      }
    }
    return;
  }
}nil[maxn<<2],*nul,*rot;
int tot = 0;
void init(){
  null = pool;
  null->pre = null->ch[0] = null->ch[1] = null;
  null->v = null->siz = null->cnt = 0;
  nul = nil;
  nul->l = nul->r = 0;
  nul->lc = nul->rc = nul;
  nul->root = null;
  rot = nul;
}
segment *build(int l,int r){
  segment *now = nil + ++tot;
  now->l = l;now->r = r;
  now->lc = now->rc = nul;
  now->get_splay();
  if(l == r)return now;
  int mid = (l + r) >> 1;
  now->lc = build(l,mid);
  now->rc = build(mid+1,r);
  return now;
}
void update(segment *now,int pos,int pre_value){
  now->del(pre_value);
  now->insert(pos);
  if(now->l == now->r)return;
  int mid = (now->l + now->r) >> 1;
  if(pos <= mid)update(now->lc,pos,pre_value);
  else if(pos > mid)update(now->rc,pos,pre_value);
  return;
}
int query_pre(segment *now,int l,int r,int value){
  if(now->l >= l && now->r <= r)
    return now->get_pre(value);
  int mid = (now->l + now->r) >> 1;
  int ret = -INF;
  if(l <= mid)ret = max(ret,query_pre(now->lc,l,r,value));
  if(r > mid)ret = max(ret,query_pre(now->rc,l,r,value));
  return ret;
}
int query_next(segment *now,int l,int r,int value){
  if(now->l >= l && now->r <= r)
    return now->get_next(value);
  int mid = (now->l + now->r) >> 1;
  int ret = INF;
  if(l <= mid)ret = min(ret,query_next(now->lc,l,r,value));
  if(r > mid)ret = min(ret,query_next(now->rc,l,r,value));
  return ret;
}
void query_rank(segment *now,int l,int r,int value,int &rank1,int &rank2){
  if(now->l >= l && now->r <= r){
    now->get_rank(value,rank1,rank2);
    return;
  }
  int mid = (now->l + now->r) >> 1;
  if(l <= mid)query_rank(now->lc,l,r,value,rank1,rank2);
  if(r > mid)query_rank(now->rc,l,r,value,rank1,rank2);
  return;
}
void solve(int l,int r,int k){
  int rank1 = 0,rank2 = 0;
  int L = 0,R = 1e8,mid = 0;
  while(L <= R){
    mid = (L + R) >> 1;
    rank1 = rank2 = 0;
    query_rank(rot,l,r,mid,rank1,rank2);
    rank1 += 1;
    if(k >= rank1 && k <= rank2)break;
    if(k < rank1)R = mid - 1;
    else if(k > rank2)L = mid + 1; 
  }
  printf("%d\n",mid);
  return;
}
int opt;
int main(){
  init();
  n = get_num();
  m = get_num();
  for(int i = 1;i <= n;++i)
    a[i] = get_num();
  a[0] = INF;
  rot = build(1,n);
  while(m--){
    opt = get_num();
    if(opt == 3){
      x = get_num();y = get_num();
      z = a[x];
      a[x] = y;
      update(rot,x,z);
      continue;
    }
    x = get_num();y = get_num();z = get_num();
    if(opt == 1){
      int rank1 = 0,rank2 = 0;
      query_rank(rot,x,y,z,rank1,rank2);
      printf("%d\n",rank1+1);
      continue; 
    }
    if(opt == 2){
      solve(x,y,z);
      continue;
    }
    if(opt == 4){
      printf("%d\n",query_pre(rot,x,y,z));
      continue;
    }
    if(opt == 5){
      printf("%d\n",query_next(rot,x,y,z));
    }
  }
  return 0;
}​


上一篇: SDOI 2017 R1(这不是题解再说一遍)

下一篇: FFT模板 【UOJ】模板题库 多项式乘法

立即登录,发表评论
没有帐号?立即注册
0 条评论