icontofig | 发布于 2019-12-06 08:04:34 | 阅读量 559 | 费用流 网络流
发布于 2019-12-06 08:04:34 | 费用流 网络流


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 405;
const int INF = 1e9;
typedef long long ll;
ll a[maxn],b[maxn],c[maxn];
int p[maxn];
int d[maxn<<1],vis[maxn<<1];
deque<int>q;
int n;
struct edge{
  int to,next,cap,cost;
}e[maxn*maxn*2];
int S,T;
int h[maxn<<1];
int cnt = 0;
void add(int u,int v,int cap,int cost){
  e[cnt].to = v;e[cnt].cap = cap;e[cnt].cost = cost;
  e[cnt].next = h[u];h[u] = cnt++;
  return;
}
bool spfa(int s,int t){
  for(int i = s;i <= t;++i){
    d[i] = -INF;
    vis[i] = 0;
  }
  d[t] = 0;
  vis[t] = 1;
  q.push_back(t);
  while(!q.empty()){
    int now = q.front();
    q.pop_front();
    vis[now] = 0;
    for(int i = h[now];i != -1;i = e[i].next){
      int v = e[i].to;
      if(e[i^1].cap && d[v] < d[now] - e[i].cost){
        d[v] = d[now] - e[i].cost;
        if(!vis[v]){
          vis[v] = 1;
          if(!q.empty() && d[q.front()] < d[v])q.push_front(v);
          else q.push_back(v);
        }
      }
    }
  }
  return (d[s] != -INF);
}
int cur[maxn<<1];
int ans = 0;
int dfs(int now,int a){
  if(a == 0 || now == T){
    vis[T] = 1;
    return a;
  }
  vis[now] = 1;
  int flow = 0,f;
  for(int &i = cur[now];i != -1;i = e[i].next){
    int v = e[i].to;
    if(e[i].cap > 0 && d[v] == d[now] - e[i].cost && !vis[v]){
      f = min(e[i].cap,a - flow);
      f = dfs(v,f);
      ans += f * e[i].cost;
      flow += f;
      e[i].cap -= f;
      e[i^1].cap += f;
      if(flow == a)break;
    }
  }
  return flow;
}
int flow(int s,int t){
  int flow = 0;
  ans = 0;
  while(spfa(s,t)){
    for(int i = s;i <= t;++i)cur[i] = h[i],vis[i] = 0;
    flow += dfs(s,INF);
  }
  return flow;
}内容更新于: 2019-12-06 08:04:34
链接地址: http://blog.leanote.com/post/icontofig/%E8%B4%B9%E7%94%A8%E6%B5%81zkw%E8%B4%B9%E7%94%A8%E6%B5%81%EF%BC%88%E7%B1%BB%E4%BC%BCdi%EF%BC%89

上一篇: 并查集基础讲解

下一篇: 二分图最大匹配KM算法之BFS版本模板

559 人读过
立即登录, 发表评论.
没有帐号? 立即注册
0 条评论
文档导航